Skip to content

porodične konstelacije

PROGRAM EDUKACIJE UDRUŽENJA ZA SISTEMSKE I PORODIČNE KONSTELACIJE ”HELINGER”
Porodični raspored | Redovi ljubavi | Porodična sistemska terapija po Bertu Helingeru | Pokret duše | Pokret duha

“Takođe pomaže kada možete da verujete svojoj duši i njenoj sposobnosti da traži i nađe put ka rešenju. Kada pratite svoju dušu, osećanja unutar vas su u skladu sa dobrom energijom koja raspoznaje gde leži put. Ponekad izgleda kao da duša kaže “stani”, i tada stanite i čekajte..”
– Bert Helinger

Udruženje za sistemske i porodične konstelacije “Helinger” u saradji sa psihološkom agencijom “Arkona” organizuje edukaciju iz oblasti sistemskih konstelacija i porodičnog rasporeda.

Porodični raspored ( sistemske porodične konstalacije) se može opisati kao profesionalno vođeni metod koji radi sa ličnim i porodičnim temama, problemima i krizama. Kao metod, on se može podučavati i učiti ali u oba slučaja, zahteva visok nivo otvorenosti u odnosu na suptilnost i finoću samog sistema.

Kada se radi sa kraljevstvom duše, kao u porodičnom rasporedu, lično, socijalno i unutrašnje duhovno doživljavanje i transformacija su od primarnog značaja u odnosu na sam metod i krajnje rezultate. To je više nalik umetničkom pristupu, na primer slikanju, pisanju poezije, sviranju nekog instrumenta ili plesu. Postoji izvestan tehnički nivo koji mora da bude naučen i praksom usavršen, ali nam sama tehnika ne omogućava da predvidimo, kontrolišemo i budemo sigurni šta će nastati kao umetnički izraz u slici, pesmi ili nekom drugom umetničkom delu. Nalik tome, svaka postavka Porodičnog rasporeda je posebna, nepredvidljiva, samokreirana iz zadatih elemenata i odigrava sa samo jednom.

Edukacija u porodičnim konstelacijama će vam omogućiti da:

  – Proširite svoju svesnost i samospoznaju
  – Ojačate svoju životnu energiju i povežete se sa transgeneracijskim izvorom ljubavi i snage.
  – Razumete i primenite u svom životu i radu principe koji deluju kako na harmonično funkcionisanje pojedinca,
    porodice, tako i drugih sistema u koje smo uključeni.
  – Razvijete i unapredite svoje lične kapacitete i talente i pomognete drugima da pokrenu i ispolje
    svoje potencijale.
  – Spoznate prirodu konflikta i steknete veštinu u njihovom razrešavanju kako na ličnom nivou, tako i u porodici
    i široj zajednici.
  – Doživite sveopštu poveznanost među ljudima i njihovim sudbinama.
  – Postanete delotvorni i uspešni kao terapeut, zdravstveni ili obrazovni radnik, menadžer ili profesionalac u
    svojoj oblasti rada.
  – Harmonizujete partnerske i porodične odnose.
  – Ostvarite bolje razumevanje međuljudskih odnosa u različitim sistemima.
  – Radite na širenju ljubavi, sreće, uspeha, zdravlja, razumevanja prema sebi, svojoj porodici, bliskim ljudima i
    zajednici čiji ste deo.

Edukacija u Porodičnom rasporedu ima za cilj da pruži studentima kako razvoj i transformaciju na ličnom i duhovnom nivou, tako i profesionalne vanredne studije teorije i metodologije Porodičnog rasporeda i njegove primene u praksi. Studenti stiču znanja i veštine neophodne za lično iskustvo i rad na sebi, kao i sertifikat konstelatora.

Teorijsko metodološki deo edukacije porodičnih rasporeda i sistmeskih konstelacija je podeljen na nivoe:

  • UVODNI MODUL (16h) – Uvodna edukacija koja je istovremeno i prvi modul bazične edukacije. Tokom njega možete da dobijete uvid u osnovne teorijske i praktične okvire i alatke sistemskih i porodičnih konstelacija. Naglasak je na primeni principa sistemskih i porodičnih konstelacija u rešavanju ličnih poteškoća, otkrivanju resursa i pokretanju ka ostvarivanju ciljeva.
  • BAZIČNI NIVO (64h) – Obrađuje se osnovna teorija fenomenološkog pristupa i principi porodičnih kostelacija. Praktično se ovladava prvom metodološkom formom sistemskih konstelacija (poredak ljubavi ili order of love). Polaznici izvode praktične, pojedinačne i grupne vežbe i ovladavaju alatkama koje mogu da primene u svom ličnom, porodičnom i poslovnom okruženju. 
  • NAPREDNI NIVO (112h) – Na ovom nivou polaznici ulaze dublje u dinamiku sistemskih procesa, porodičnog nesvesnog i transgeneracijskog prenosa. Izučavamo teoriju i vrste trauma, način njihovog delovanja, rad sa traumama u individualnoj i porodičnoj sferi. Polaznici počinju aktivno da uče procedure sistemskih konstelacija i da kroz grupne vežbe i konstelacione radove ovladavaju veštinom izvođenja sistemskih konstelacija.
  • NIVO SERTIFIKATA (128h) – Edukacija na ovom nivou je usmerena na integraciju i utemeljenje prethodno usvojenih znanja i veština. Proučava se primena sistemskih konstelacija u oblasti partnerskih odnosa, roditeljstva, poslovnoj sferi i holistički pristup duševnom i telesnom zdravlju. Polaznici utvrđuju i razvijaju prethodno stečene konstelatorske veštine kroz praktičan rad sa grupom. Edukacija se završava polaganjem za sertifikat.

Celokupna edukacija se sastoji od 360h rada na teoriji sistemskih konstelacija, ovladavanju konstelatorskim veštinama u individuanlom i grupnom radu, supervizijske prakse, ličnog iskustva u ulozi klijenta i konstelatora. Ukupno trajanje je oko 2 – 2 i po godine. Edukacija se odvija dinamikom od 16h mesečno.

Detaljan program po modulima i sve informacije, zainteresovani ili prijavljeni kandidati će dobiti na zahtev.

Edukaciju vodi Maja Mandić Marković,
psiholog, terapeut specijalista i edukator porodičnog rasporeda.
 

Informacije o edukaciji i prijave:
Silvija Paunović
tel: +381 (0)63 43 42 96
e-mail: helingerudruzenje@gmail.com

Udruženje za sistemske i porodične konstelacije ’’Helinger’’

Autosabotaža Biznis konstelacije Depresija Edukacija Edukacija – porodične konstelacije Edukativni seminar – Porodični raspored fobije Kurs konstalacije lečenje fobija Ljubav kao lek order of love Poredak ljubavi Porodične konstalacije porodične konstelacije Porodični raspored Preterana skromnost psihološke radionice Psihološki problemi psihoterapija psihoterapijska tehnika redovi ljubavi